Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap


ÎN VEDEREA OBŢINERII DREPTURILOR CONFERITE DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE PREZENTELE INSTRUCŢIUNI CARE SUNT DESTINATE PENTRU A FACILITA ACTIVITĂŢILE DE LUCRU CU PUBLICUL. ÎN FUNCŢIE DE GRADUL DE HANDICAP ŞI DE SPECIFICUL SITUAŢIEI ÎN CARE VĂ AFLAŢI, FIE CA PERSOANĂ CU HANDICAP FIE CA ASISTENT PERSONAL SAU ÎNSOŢITOR/CURATOR/TUTORE/REPREZENTANT LEGAL, ESTE NECESAR SĂ EFECTUAŢI ANUMITE DEMERSURI, CARE VOR FI DETALIATE MAI JOS.
CEEA CE TREBUIE SĂ CUNOAŞTEŢI ESTE CĂ SIMPLA DEŢINERE A CERTIFICATULUI NU ASIGURĂ ŞI PRIMIREA BENEFICIILOR ŞI DREPTURILOR BĂNEŞTI PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIE. PUNEREA ÎN PLATĂ A DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ SE FACE PE BAZĂ DE CERERE, IAR ACEASTA TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITĂ DE O SERIE DE DOCUMENTE, CORESPUNZĂTOR CU GRADUL DE HANDICAP ŞI OPŢIUNILE DUMNEAVOASTRĂ.
DE ASEMENEA, TREBUIE SĂ CUNOAŞTEŢI CĂ DREPTURILE CONFERITE DE LEGISLAŢIE SE ACORDĂ DOAR PENTRU PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP-VALABILITAEA CERTIFICATULUI ESTE ÎNSCRISĂ PE FIECARE DINTRE ACESTEA ŞI POATE FI 6 LUNI, 12 LUNI, 24 LUNI SAU PERMANENT.
PLATA DREPTURILOR BĂNEŞTI SE VA REALIZA ÎNCEPÂND CU LUNA URMĂTOARE DEPUNERII CERERII ŞI SE VA REALIZA ÎN MOD AUTOMAT PE PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI.
NU PUTEŢI BENEFICIA DE DREPTURILE LEGALE FĂRĂ A DISPUNE DE UN ACT DE IDENTITATE VALABIL CARE SĂ DOVEDEASCĂ DOMICILIUL ORI REŞEDINŢA DUMNEAVOASTRĂ ÎN JUDETUL ILFOV.
ORICE MODIFICARE CU PRIVIRE LA GRADUL DE HANDICAP, DOMICILIU SAU RESEDINTA, STAREA MATERIALA PRECUM SI ALTE SITUATII DE NATURA SA MODIFICE ACORDAREA DREPTURILOR PREVAZUTE DE LEGE SE VA COMUNICA DGASPC ILFOV IN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA LUAREA LA CUNOSTINTA
ÎN CAZUL ÎN CARE PERSOANA CU HANDICAP BENEFICIAZĂ DE SERVICII ÎN SISTEM REZIDENŢIAL PUBLIC, ESTE RETINUTA,ARESTATA SAU CONDAMNATA DEFINITIV LA O PEDEAPSA PRIVATIVA DE LIBERTATE PLATA DREPTURILOR BĂNEŞTI VA FI SUSPENDATĂ, CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE, IAR ÎN CAZUL ÎN CARE INTERNAREA/RETINEREA/ARESTAREA NU A FOST ANUNŢATĂ, SUMELE ÎNCASATE NECUVENIT CONSTITUIE DEBITE ŞI SE VOR RECUPERA DE LA TITULARUL DREPTULUI SAU SAU DE LA FAMILIA ACESTUIA, DUPA CAZ.
SOLICITAŢI NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE PENTRU FORMULARELE SAU SOLICITĂRILE DEPUSE ŞI PĂSTRAŢI PENTRU EVENTUALE RECLAMAŢII.

Legislaţia specifică utilizată, respectată şi aplicată în cadrul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap în vederea îndeplinirii obiectivelor, este compusă în principal din:
1.Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.HG 268/2007 pentru stabilirea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată.
3.Ordinul 62/2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentu persoanele cu handicap şi modelul acesteia.
4.Ordinul ANPH nr. 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.
5.Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanelor care le au în îngrijire.
Formulare utilizate
Formularul A1 – Acest formular se adresează tuturor beneficiarilor care solicită acordarea, menţinerea şi/sau sistarea drepturilor la prestaţii sociale şi facilităţi de transport, în baza încadrării în grad de handicap. Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază – în concordanţă cu încadrarea în grad de handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
Formularul A2 – Acest formular se adresează reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap/diagnosticati cu HIV/SIDA, care solicită acordarea bugetului personal complementar /alocaţiei de hrană prevăzută în legislaţia în vigoare, corespunzătoare acestui tip de handicap. Conţine datele de identificare ale beneficiarului şi opţiunea exprimată pentru luna în care se doreşte acordarea acestui tip de beneficiu.
Formularul A3 – Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverinţe. Conţine datele de identificare ale persoanei şi optiunea/opţiunile pentru care se solicită eliberarea adeverinţei.
Formularul A4 – Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de prestaţii sociale care au optat pentru acordarea acestora prin intermediul mandatului poştal şi care, din anumite motive, nu şi-au ridicat aceste drepturi de la Oficiul Poştal pentru una sau mai multe luni. Conţine datele de identificare ale beneficiarului, solicitarea acestuia pentru reordonanţarea drepturilor baneşti şi posibilitatea de a preciza luna/lunile pentru care se solicită reordonanţarea.
Formularul A5 – Acest formular se adreseaza persoanelor cu handicap grav sau accentuat, care solicita eliberarea rovinietei
Formularul A6 – Acest formular se adreseaza asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau insotitorii acestora, care solicita eliberarea rovinietei
Formularul A7 – Acest formular se adreseaza persoanelor cu handicap care doresc plata prestatiilor sociale in cont bancar.Mentionam faptul ca putem da curs acestor cereri doar in cazul in care institutia a incheiat o conventie de colaborare cu banca respectiva
Declaraţiile tip pentru acordarea adeverinţei privind contractarea unui credit bancar a cărui dobandă să fie suportată din bugetul de stat – Aceste declaraţii se adresează beneficiarilor care solicită eliberarea unei adeverinţe din partea Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap ce poate fi folosită la contractarea unui credit bancar pentru una din situaţiile: achiziţionarea unui singur mijloc de transport sau adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces. Este un set cumulativ de 3 declaraţii pe propria raspundere, prin care beneficiarul îşi comunică datele de identificare şi motivul pentru care îşi asumă răspunderea.
Prestaţii Sociale Prestaţiile sociale reprezintă transferuri financiare şi cuprind indemnizatia lunara si bugetul personal complementar si se acordă persoanelor pentru facilitarea egalizarii de sanse, asigurarea unei vieti autonome si favorizarea incluziunii lor sociale
Plata prestaţiilor sociale (în sensul de constituire a dreptului) se face începînd cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare încetării dreptului la prestaţia socială respectivă. Plata propriu-zisă a prestaţiei sociale se efectuează în luna următoare pentru luna în curs.
Procedura de constituire şi acordare a dreptului
Documente necesare
1. Original şi Copie a Certificatului de Încadrare în grad de handicap
2. Original şi Copie a actului de identitate.
3. Adeverinţă care să ateste venitul (de exemplu – talon de pensie, adeverinţă salariat, adeverinţă de la Administraţia Financiară) sau declaraţie pe propria răspundere privind tipurile de venit. * pentru solicitanţii care au calitatea de pensionari de invaliditate (înscrisă în Certificatul de Încadrare în grad de handicap) se va solicita o declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de pensie de invaliditate cu însoţitor. În situaţia în care aceştia beneficiază de o astfel de pensie, aceste persoane sunt obligate să opteze fie pentru păstrarea indemnizaţiei de însoţitor acordată de către Casa Naţională de Pensii Publice, fie pentru acordarea indemnizaţiei de însoţitor sau angajarea unui asistent personal conform Certificatului de încadrare în grad de handicap.
4. Copie a actului de identitate al reprezentantului legal (obligatorie pentru minori) / Copie a actului care atestă calitatea de reprezentant legal (tutelă, curatelă)
5. Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris clar codul IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului (sau al titularului prestaţiei sociale), în situaţia în care acesta sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar.
6. Completare Formular A1

Reordonanţarea prestaţiilor sociale
Petenţii care din motive obiective nu au ridicat prestaţiile sociale acordate de la oficiul poştal sau pentru că nu au intrat în conturile bancare în decursul uneia sau a mai multor luni, pot solicita reordonantarea acestor sume.
Plata acestor drepturi se realizează în baza cererii însoţită de documentele justificative prin mandat postal sau cont bancar, o dată pe lună .Pentru a putea ridica sumele de bani menţionate în luna în curs, se impune ca solicitarea să fie depusă până în data de 15 a lunii. Cererile depuse ulterior datei de 15 vor fi achitate în luna următoare depunerii cererii.
Documente necesare
1. Actul de indentitate (original şi copie) al solicitantului.
2. Copie a certificatului de deces – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.
3. Documente justificative privind suportarea cheltuielilor de înmormântare – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.
4. Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de aparţinător – pentru cererea formulată de aparţinătorii beneficiarilor decedaţi.
5. Formularul A4

Facilităţi Transport
Beneficiarii acestor gratuităţi sunt:
1. Persoanele cu handicap grav şi accentuat.
2. Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora.
3. Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Facilităţi de transport interurban cu finanţare de la bugetul de stat prin Direcţia Generală pentru Persoanele cu Handicap din cadrul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
1. Acordarea de bilete CFR
2. Acordarea de bilete auto
3. Acordarea rovinietei
Toate facilităţile de transport (excluzând rovinieta) se acordă pe loc la ghişeele Serviciului Evidenta si Plati Prestaţii Sociale în baza cererii numai titularului dreptului care are asupra sa actul de identitate in original.
Persoanele care solicită acordarea facilităţolor de transport în comun trebuie să fie persoane deplasabile.
De asemenea, valabilitatea acestor documente este înscrisă în funţie de valabilitatea (data) la care expiră Certificatul de încadrare în grad de handicap şi/sau actul de identitate al persoanei cu handicap care atestă domiciliul în Judetul Ilfov.
Documente necesare
1. Legitimaţie RATB – 1 poză tip buletin; copia certificatului de incadrare in grad de handicap, copia actului de identitate
2. Legitimaţie şi bilete CFR sau Auto –1 poză tip buletin; copia certificatului de incadrare in grad de handicap, copia actului de identitate
4. Rovinieta – copie act de identitate persoană cu handicap; copie act de identitate asistent personal/insotitor solicitant al rovinietei ; copia certificatului de handicap; copie talon autoturism; Copie cartea de identitate a autoturismului; copie conform cu originalul al contractului de munca al asistentului personal; declaratia pe propria raspundere a insotitorului persoanei cu handicap

Note privind acordarea facilităţilor legate de transport:
*În cazul decesului persoanei cu handicap se recuperează obligatoriu legitimaţia CFR/auto. Dacă persoana cu handicap a beneficiat de asisitent personal se recuperează şi legitimaţia asistentului personal.
**În cazul transferului persoanei cu handicap, în negaţie se va specifica numărul de bilete CFR/auto de care a beneficiat aceasta de la DGASPC Ilfov
***În cazul persoanelor cu handicap şi asistenţilor personali care au pierdut legitimaţiile RATB, după declararea pierderii într-un cotidian, persoana de la ghişeu va prelua solicitarea de eliberare a unui duplicat de la acestea, solicitare însoţită de anunţul din ziar. Apoi va elibera o altă legitimaţie care are numărul legitimaţiei pierdute şi care are menţiunea „DUPLICAT”.
****Copiii care au vârsta sub 5 ani beneficiază de transport gratuit, deci nu li se eliberează legitimaţii de transport. În cazul în care se solicită însoţitor pentru copilul cu vârsta sub 5 ani care nu are angajat asistent personal, legitimaţia RATB şi/sau CFR sau Auto se eliberează pe numele copilului şi se bifează însoţitor. Atunci când este utilizată, legitimaţia nu este valabilă decât în prezenţa persoanei cu handicap.

Contracte Plată Dobânzi
Conform art. 27 din Legea 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Direcţiei Genrale pentru Persoanele cu Handicap, din cadrul Ministerului Muncii, pentru achiziţionarea unui singur mijloc de transport şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului.
Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din Lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap.

Procedura de constituire şi acordare a dreptului
1. Documente necesare pentru acordarea adeverinţei – Copie act de identitate persoană cu handicap; Copie act de identitate reprezentant legal, după caz; Copie certificat de handicap;
Cerere tip; Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea; Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica direcţiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului.
După obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului. În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, direcţia va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare. În funcţie de destinaţia creditului obţinut în condiţiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar şi următoarele documente:
a) proiectul lucrării de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, însoţit de devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul şi devizul trebuie să fie întocmite de organe abilitate;
b) declaraţie pe propria răspundere a organului abilitat prevăzut la lit. a) din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare; sau
c) copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia.
Graficul de rambursare a creditului se depune la direcţie ori de câte ori acesta suportă modificări; direcţia efectuează plăţile în baza ultimului grafic de rambursare depus.
În situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.

Adeverinţe
Serviciul Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberează adeverinţe persoanelor încadrate în grad de handicap, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.
Pentru Oficiu Poştal
Adeverinţele pentru oficiile poştale se eliberează pentru membrii familiei, în cazul în care a survenit decesul persoanei cu dizabilităţi, sau unei persoane desemnată prin procură specială de persoana cu dizabilităţi pentru a-i ridica prestaţiile sociale de la oficiul poştal pentru o anumită perioadă.
a)Adeverinţa necesară la Oficiul Poştal pentru a ridica drepturile banesti, rămase neachitate în cazul decesului persoanei cu handicap, se eliberează în baza următoarelor documente:

  • copie a certificatului de deces;
  • copii ale chitanţelor fiscale/facturi prilejuite de cheltuieli legate de înhumare;
  • copie a actului de identitate al persoanei care a suportat cheltuielile de inmormantare;
  • acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie cu defunctul;Negaţii
    Negaţiile se eliberează pentru a confirma sau infirma existenţa unei persoane în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap. Aceste documente pot fi eliberate fie în cazul transferului unui dosar la un alt DGASPC din ţară, fie pentru a-i servi solicitantului în alte scopuri.
    Persoana depune la ghişeul Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoanele cu Handicap formularul A3, însoţit de actul de identitate. În cazul în care se solicită sistarea drepturilor pentru a se realiza transferul la un alt DGASPC, solicitantul va trebui să mentioneze sistare drepturilor.
    Termenul de eliberare al adeverinţei nu trebuie şă depăşească 5 zile de la înregistrarea formularului în registrul serviciului .