Prestații sociale și facilități persoane adulte cu handicap


Prestaţii sociale:

Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 325 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 125 lei ;
 • indemnizaţie lunară conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 în cuantum de 1. 162 lei (1.163 lei nevăzători), sau asistent personal, după caz

Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri,  în cuantum de 250 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 100 lei.

Persoanele adulte cu handicap mediu pot beneficia de:

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 50 lei.

Nu pot beneficia de prestaţii sociale:

 • adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter socio-medical, in care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice pe o perioadă mai mare de o lună;
 • adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
 • adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Reprezentantii legali care îngrijesc, intretin si supravegheaza  persoane cu handicap grav si accentuat, sau persoane cu gradul I de invaliditate, beneficiaza (conform Legii nr. 111/2018 privind modificarea art. 456, 464 si art. 469 din Codul Fiscal al Romaniei, privind scutirea la impozitul/taxa pe cladire/teren si autoturism aflate in proprietatea (de domiciliu)) de:

 • Scutirea de la plata impozitului/taxei pentru clădirea folosită ca domiciliu/terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate.
 • Scutirea de la plata  impozitului pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Facilităţi în domeniul transportului:

Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu metroul.

Pot beneficia de aceste facilităţi şi următoarele persoane:

 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza  anchetei sociale;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme, precum şi însoțitorii persoanelor cu handicap grav sau asistenții personali ai acestora pot beneficia de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.
 • card european de dizabilitate

Având în vedere prevederile OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, potrivit căreia Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

„Art. 57. — (1) Dreptul la prestaţiile sociale se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,  în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(2) Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
(3) In situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale, poate depune cerere în acest sens.
(5) Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la alin. (3)”, rezultă obligaţia legală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului  privind asigurarea măsurilor de protecţie socială a drepturilor persoanelor cu handicap, adulte şi copii, cu domiciliul sau reședința în judetul Ilfov, constând în prestaţii sociale.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligații legale, Serviciul Prestații Sociale și Facilități (SPSF), Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului (SCPC), precum şi Secretariatul Comisiei Persoane Adulte cu Handicap (SCPAH) stabilesc demersurile de efectuat de către aceste trei structuri ale Direcției de Protecție Socială, în scopul asigurării dreptului la prestații sociale pentru persoanele cu handicap în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa celor două secretariate, fără a mai fi necesară depunerea de cereri din partea beneficiarilor de prestații sociale, prin emiterea de dispoziții, al asigurării plății din oficiu a acestora, în baza dispozițiilor de stabilire de prestații sociale.

Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza dispoziției de stabilire menționate mai sus. Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana (adultă sau copil) a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii în situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap sau reprezentantul legal nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale.

În cazul în care reprezentantul legal al minorului cu handicap grav cu asistent personal se află în una din situațiile descrise mai jos, este necesară prezentarea la ghișeele Serviciului de Prestații Sociale și Facilități, din sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului , pentru accesarea drepturilor sociale prevazute in OUG nr. 110/2011 privind concediul si indemnizația lunară pentru creșterea copilului, astfel:

 1. persoane care solicitată acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 3 – 7 ani, potrivit art. 31, alin. 2 din O.U.G. nr. 110/2011, respectiv reprezentantul legal al copilului cu handicap, beneficiar de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap până la vârsta de 7 ani, în situaţiile următoare:
  • a1. in continuarea concediului prevăzut la art. 2 al. 1 lit. a din OUG 110/2011
  • a2. persoane care au beneficiat de concediul pentru creşeterea copilului in baza  actelor normative care au reglementat acest drept la data naşterii copilului
  • a3. persoane care nu se incadrează în condiţiile prevăzute la lit. a şi b ale art. 31, al. 1 din OUG 110/2011, dar care în ultimele 12 luni inainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate, prevăzute la art. 2, al. 1, 5 şi 6 din OUG 110/2011
 2. persoane care solicitată acordarea spijinului lunar  pentru creşterea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 3 – 7 ani, potrivit art. 32, alin. 1, lit. d din O.U.G. nr. 110/2011, respectiv reprezentantul legal, persoană care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului și indemnizației lunare aferente  (nu a obţinut venituri  înainte de naşterea copilului cu handicap)
 3. persoane care solicitată acordarea spijinului lunar  și care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului si indemnizaţiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu vârstă cuprinsă între 0-3 ani, conform OUG 111/2010, art.32, alin.1, lit.d
 4. persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicitată acordarea spijinului lunar  pentru creşterea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani, potrivit art. 32, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr. 110/2011, respectiv persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri in afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilitate
 5. persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicită acordarea sprijinului lunar şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului sănătos cu vârstă cuprinsă între 0-2 ani, conform OUG 111/2010, art.32, alin.2.
 6. persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicitată acordarea sprijinului lunar şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului sănătos cu vârstă cuprinsă între 2-7 ani, conform OUG 111/2010, art.32, alin.2.
 7. persoane care realizează venituri salariale și au program redus de lucru, respectiv 4 ore, care solicită acordarea indemnizației pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 7 – 18 ani, conform OUG 111/2010, art.32, alin.1, lit.a și alin.5, respectiv art.33
 8. reprezentanți legali ai minorilor cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani (doar cazuri noi), beneficiari de alocație de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, art. 3 alin. (1) lit. a) și c) și ale art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul incadrării ca persoană adultă cu handicap grav cu asistent personal, pentru cazurile noi stabilite după data de 30 iunie 2017, este necesară transmiterea de către persoana cu handicap grav cu asistent personal sau de către reprezentantul legal al acesteia a opțiunii potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările și completările ulterioare, inclusiv prin OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel:

 • asistent personal
 • indemnizaţie lunară prevăzută la art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • indemnizaţie de însoţitor prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Cererea de opțiune poate fi transmisă pe adresa de mail asistentasociala@protectiacopilului.ro, la fax nr. 021.369.58.88 sau la ghișeele Serviciului Prestații Sociale și Facilități.

Până la transmiterea opțiunii solicitate mai sus, se vor stabili ca prestații sociale doar indemnizația lunară în cuantum de 234 lei, precum și buget personal lunar complementar în cuantum de 106 lei, potrivit prevederilor art. 57, al. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

În cazul incadrării ca minor cu handicap grav cu asistent personal, pentru cazurile noi stabilite după data de 30 iunie 2017, este necesară transmiterea de către reprezentantul legal al acestuia a opțiunii potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările și completările ulterioare, inclusiv prin OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, astfel:

 • asistent personal
 • indemnizaţie lunară prevăzută la art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Cererea de opțiune completată  poate fi transmisă la ghișeele Serviciului Prestații Sociale și Facilități al DGSPC Ilfov.

Până la transmiterea opțiunii solicitate mai sus, se va stabili ca prestație socială doar buget personal lunar complementar în cuantum de 106 lei, potrivit prevederilor art. 57, al. 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Cererea de opțiune potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, atât pentru adultul cu handicap grav cu asitent personal, cât și pentru minorul încadrat cu handicap grav cu asistent personal, pot fi obținute de la sediul DGASPC Ilfov.

Actele necesare pentru solicitarea facilităților de transport pentru adulţi:

 • actul de identitate, copie şi original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • 1 poză tip CI;

Actele necesare pentru solicitarea facilităților de trannsport pentru copii:

 • actul de identitate al reprezentantului legal, copie şi original;
 • buletinul de identitate al copilului, copie şi original (pentru copiii peste 14 ani);
 • 1 poză tip CI;

Actele necesare pentru obţinerea rovinietei:

 • actul de identitate a persoanei cu handicap, copie şi original
 • certificat de încadrare în grad de handicap, copie şi original;
 • cartea de identitate a maşinii;
 • formulare
  • Solicitare rovinietă – persoana cu handicap
  • Solicitare rovinietă – insotitor
  • Solicitare rovinietă – asistent personal

Pentru obţinerea cardului-legitimaţie de parcare este necesară o poză tip BI recentă.

Actele necesare pentru obţinerea cartelei de metrou şi a legitimaţiei de transport în comun pentru persoana cu handicap şi pentru asistentul personal:

 • Certificatul de încadrare în grad de handicap valabil (copie+original);
 • Actul de identitate (copie+original);
 • Poză color tip BI recentă;

Actele necesare pentru acordarea  plăţii  dobânzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat:

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Condiţii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achiziţionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului să nu depăşească 10 ani;
 • Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.

Persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile:

Condiţii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achiziţionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabilă, dependentă de scaunul cu rotile;
 • Valoarea creditului să nu depăşească 20.000 de euro;
 • Returnarea creditului să nu depăşească 15 ani;
 • Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.

Actele necesare eliberării adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii:

 • Cererea – Anexa 1A sau Anexa 1B;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotărâre de punere sub interdicţie/dispoziţie de curatelă, după caz (copie);
 • Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (pentru auto) – Anexa 2A;
 • Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuinţei) – Anexa 2B;
 • Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica direcţiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului. (cuprinsă în Anexele 2A şi 2B)

După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi cu următoarele documente, în vederea întocmirii dosarului:

 • Contractul de credit bancar încheiat cu unitatea bancară;
 • Graficul de rambursare în baza căruia se efectuează plata;
 • Extras de cont;
 • Copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare a acestuia;

Documentaţia necesară pentru adaptarea locuinţei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:

 • proiectul tehnic de adaptare a locuinţei conform nevoilor  individuale de acces, întocmit de un organ abilitat;
 • devizul de lucrări aferente adaptării, întocmit de un organ  abilitat;
 • declaraţia pe propria răspundere a organului abilitat din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate în conformitate cu actele normative în vigoare.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor/schema relaţionării beneficiar-serviciu:

Dreptul la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificate de încadrare în grad de handicap, care se află în plată în evidenţa instituţiei.

Dreptul la asistenţă socială sub forma facilităţilor se acordă la cerere.