Certificatul de handicap


Etapele soluţionării

1. DEPUNEREA DOSARULUI ŞI STABILIREA DATEI PROGRAMĂRII LA EVALUAREA COMPLEXĂ MEDICO-PSIHO-SOCIALĂ:

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr.430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare:

a) se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă, LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI DIN LOCALITATEA DE DOMICILIU/REŞEDINŢĂ sau la registratura D.G.A.S.P.C.Ilfov.

În cazul depunerii dosarului la sediul primăriei din localitatea de domiciliu/reședință, aceasta are obligația de a transmite/depune dosarul la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

b) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;

Stabilirea datei programării la evaluarea medico-psiho-vocaţională realizată de specialiştii Serviciului Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de către un angajat al serviciului la momenul primirii dosarului.

ESTE OBLIGATORIU CA TOATE DOCUMENTELE MEDICALE DEPUSE LA DOSAR SĂ FIE DATATE, PARAFATE, SEMNATE DE CĂTRE MEDIC ŞI SĂ AIBĂ ŞTAMPILA UNITĂŢII SPITALICEŞTI EMITENTE.
DACĂ EXAMENUL PSIHOLOGIC SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL UNUI CABINET PSIHOLOGIC INDIVIDUAL, ESTE NECESAR  CA ACESTA SĂ CONȚINĂ TIMBRUL PROFESIONAL EMIS ÎN ANUL ÎN CURS, CU MARCA “COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA”.

I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN  GRAD  DE   HANDICAP  A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, ÎN CONFORMITATE CU HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.430 DIN 16 APRILIE 2008 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP:

 • CARTE DE IDENTITATE/BULETIN (în termen de valabilitate) – copie (conform cu originalul);
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE – copie (conform cu originalul);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE / HOTĂRÂRE DE DIVORȚ /CERTIFICAT DECES soț(ie) – (conform cu originalul);
 • ANCHETĂ SOCIALĂ efectuată de serviciul social specializat din cadrul Primăriei pe a cărei rază are domiciliul sau reședința solicitantul – original (efectuată înaintea prezentării la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap Ilfov);
 • ADEVERINȚĂ DE SALARIAT (pentru salariați) – original;
 • DECIZIE DE PENSIONARE: medicală și administrativă (pentru pensie de invaliditate) și decizia administrativă (pentru pensie limită de vârstă) – (conform cu originalul);
 • TALON PENSIE (dacă este cazul) – original;
 • ADEVERINȚĂ DE VENITURI DE LA ANAF (pt. persoanele fără venituri)
 • În cazul vizei de reședintță în jud.Ilfov, NEGAȚIE de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de domiciliu (din care să rezulte că nu figurează cu indemnizație de handicap)
 • În cazul internării într-un centru de îngrijire – ADEVERINȚĂ emisă de centrul respectiv cu perioada internării.

DOCUMENTE    MEDICALE

 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (ultimul) – copie;
 • Scrisoare medicală – tip – de la medical de familie – original;
 • Bilete de ieșire din spital, recente și de la debutul afecțiunii – copie (conform cu originalul);
 • Investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap Ilfov – copie și/sau original;
 • Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezentă, adresat Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap Ilfov – original;
 • Documente medicale de la debutul afecțiunii (copilărie, adolescență – unde este cazul) – care pot să dovedeascâ debutul precoce – copie (conform cu originalul);
 • Proces verbal medico – legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere sau agresiuni – copie (conform cu originalul).

Documentele vor fi îndosariate.  

II. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN  GRAD  DE   HANDICAP  ÎN  SCOPUL  PENSIONĂRII  ÎN  CONFORMITATE  CU PREVEDERILE  LEGII NR.263/2010  PRIVIND  SISTEMUL  UNITAR  DE  PENSII  PUBLICE

 • ACT DE IDENTITATE – copie xerox;
 • În funcţie de statutul socio-profesional:
  – ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru salariaţi – în original;
  sau
  – DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari de invaliditate – în copie xerox;
  sau
  – ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE – pentru cei care nu realizează venituri – în original;
 • COPIE XEROX CARTE DE MUNCĂ;
 • DOCUMENT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului afecțiunii, a prognosticului acesteia, precum şi a datei de debut a bolii – în original; însoţit de documente medicale vechi (extras din fişa de consultaţii cu data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, etc.) care să confirme data debutului bolii (excepție fac persoanele adulte care dețin certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent);
 • ALTE ACTE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, COPIE DIPLOMĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL, etc.) – după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

III. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR  PENTRU ACORDAREA MĂSURII DE PROTECTIE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎNTR-UN CENTRU DIN SUBORDINEA D.G.A.S.P.C. ILFOV

 1. Cerere privind acordarea măsurii de protecţie
 2. Tutore:
  1. ACT DE IDENTITATE – copie xerox;
  2. CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie xerox,
  3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE / HOTĂRÂRE DE DIVORȚ, după caz– copie xerox,
  4. DECIZIE/HOTĂRÂRE  JUDECĂTOREASCĂ  DEFINITIVĂ DE PUNERE SUB INTERDICŢIE –copie xerox – dacă este cazul
  5. DECLARAŢIE NOTARIALĂ cu precizarea  motivelor pentru care solicită internarea.
 3. Persoana cu handicap:
  1. CERTIFICAT DE ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP, valabil la data depunerii dosarului – copie xerox,
  2. ACT DE IDENTITATE  – copie xerox,
  3. CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie xerox,
  4. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE/HOTĂRÂRE DE DIVORŢ – copie xerox,
  5. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE:
  6. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA  FINANELOR  PUBLICE  – în original;
  7. DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate etc.) şi talon recent de pensie –pentru cei care deţin acest statut, în copie xerox;
  8. DECLARAŢIE NOTARIALĂ din partea copiilor majori/soţului cu precizarea  motivelor pentru care solicită internarea în C.R.R.N, a  persoanei cu handicap neuropsihic – după caz
 4. Acte doveditoare ale situaţiei locative  (copie xerox);
  1. TITLURI DE PROPRIETATE (contractul casei, contract de construire, în situaţia în care persoana cu handicap este tolerată se solicită actul de proprietate al casei  proprietarului)
  2. CONTRACT DE INCHIRIERE (copie act de închiriere)
  3. ACTE DE MOȘTENIRE SAU DONAȚIE
 5. Acte medicale
  1. SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST PSIHIATRU cu specificare diagnosticului şi a stării prezente de sănătate şi  cu recomandarea “internarea într-un centru – în original;
  2. EVALUARE PSIHOLOGICĂ  recentă, cu  precizarea  coeficientului  de  inteligenţă   şi  a  scorului GAFS   ( scala de evaluare globală a funcţionarii);
  3. SCRISOARE MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU DIAGNOSTICELE CU CARE ESTE ÎN EVIDENȚĂ (ORIGINAL);
  4. ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) – după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

La aceste acte se adaugă  – investigaţii medicale necesare integrării în colectivitate:

 • certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analize medicale: RBW, radiografie plămâni, test SIDA, coproparazitologic, iar rezultatul analizelor acestora permite includerea în comunitate,
 • adeverinţă medicală care să ateste dacă suferă sau nu de boli infecto-contagioase (de la medicul de familie)

CONTRIBUȚIA DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI  ÎN  CENTRELE  REZIDENȚIALE  PUBLICE

 • Conform articolului 90 alin.1 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 – persoanele adulte cu dizabilități asistate în centre rezidențiale sau susținătorii legali ai  acestora, în funcție de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilități, au obligația de a plăti o contribuție lunară, de întreținere, stabilită în condițiile legii.
 • Conform articolului 90 alin.2 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 – persoanele adulte cu dizabilități, care nu au venituri și nici susținători legali care să le datoreze întreținerea acestora, sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind susținute din bugetele locale.
 • Conform prevederilor Codului Civil, persoanele pentru care există obligația de întreținere, sunt următoarele: rudele în linie dreaptă, frații și surorile, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege.
 • Nivelul contribuției de întreținere datorate de adulții cu handicap, asistați în centre sau de susținătorii acestora se stabilește  conform Ordinului nr.1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora.
 • Pentru  persoanele adulte cu handicap care sunt posesoarele unui contract de întreţinere sau ale oricărui alt act juridic încheiat între părţi, din care rezultă fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere, accesul în centrul rezidențial se realizează numai în condiţiile suportării integrale de către aparţinători sau de către cei obligaţi la întreţinere a costului mediu lunar al cheltuielilor.

2. EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANEI ADULTE

Evaluarea complexă a persoanei adulte care/sau pentru care se solicită eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie, se realizează în cadrul serviciului de către  urmatorii specialişti :

 • ASISTENT SOCIAL:
  Efectuează investigaţii în mediul familial în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieste persoana adultă ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie.
 • MEDIC:
  Efectuează evaluarea medicală a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie.
 • PSIHOLOG:
  Efectuează evaluarea psihologică a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie.
 • PSIHOPEDAGOG:
  Efectuează evaluarea vocaţională a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie.

Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicită eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap şi /sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie, sunt evaluate la domiciliu, în urma deplasării specialiştilor serviciului.

3. ÎNAINTAREA DOSARULUI CĂTRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP

În urma evaluării complexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap înaintează dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesională/măsură de protecţie, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,  care adoptă decizia privind  încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsura de protecţie.

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap desfăşoară activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap  şi eliberează:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Program individual de reabilitare şi integrare socială;
 • Hotărâre măsură de protecţie;

Reevaluare

Solicitantul revine pentru obţinerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 60 de zile înainte de data expirării valabilității certificatului anterior.