Asistent personal profesionist


(în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern  nr. 548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist)

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Asigurarea de îngrijire și protecție a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării.

Poate beneficia de serviciile asistentului personal profesionist adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spațiu de locuit, nu realizează venituri sau realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie.

Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se poate asigura de către un asistent personal profesionist, altul decât soțul/soția, sau rudele în linie dreaptă.

Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

ACTE necesare pentru solicitarea atestatul de Asistent Personal Profesionist

1. CEREREA de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist, în care se va menţiona în mod obligatoriu:

  •  numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime, conform standardelor minime obligatorii,
  • disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA,
  • precum şi motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist,

Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist este însoţită de următoarele documente:
2. Copii de pe actele de stare civilă;
3. Copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
4. O scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
5. Adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
6. Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
7. Declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
8. Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist  ( emis de un furnizor acreditat de formare profesională).

Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, preia cererile și actele doveditoare depuse la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,  în scopul obținerii atestatului de asistent personal profesionist și certifică conformitatea cu originalul a documentelor.

Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist este realizată în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului, la sediul propriu și la domiciliul persoanei, de un asistent social, un psiholog şi un medic, specialiști ai Serviciului Evaluare Complexă Persoanei Adulte cu Handicap.

După evaluare, dosarele instrumentate de către specialiştii Serviciului Evaluare Complexă Persoanei Adulte cu Handicap se înaintează Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, care desfășoară activitate decizională în domeniul atestării  asistentului personal profesionist.

Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu.

Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau cu furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.

Contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.

Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă o alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament, astfel:
a) 1,2 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana adultă cu handicap accentuat;
b) 1,5 din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru persoana adultă cu handicap grav.”