Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii


Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul autorităţii este constituita o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza solicitantul sau are sediul autoritatea, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.