Legislație


   Ghidul Legislativ al Manualului pentru Implementarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului   

 

CADRUL GENERAL SERVICII SOCIALE

Ordonanta nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.515/2003 de aprobare a Ordonantei nr.68/2003 privind serviciile sociale
Ordonanta nr.86/2004 de modificare si completare a Ordonantei nr.68/2003 privind serviciile sociale
Hotãrârea Guvernului nr.1 024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
Ordinul ministrului muncii, solidaritãtii sociale si familiei nr.422/2004 pentru aprobarea standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din România furnizate In sistem public, privat si parteneriat public-privat
Legea nr. 272/2004 privind protecatia si promovarea drepturior copilului
Hotarâre nr. 1432/2004 privind atribuiiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului
Hotarâre nr. 1433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numãrului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii
Hotarâre nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta socialã si protectia copilului
Hotarâre nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului
Legea nr. 274/2004 privind Infiintarea, organizarea si firnctionarea Oficiului Roman pentru Adoptie
REGULAMENT-CADRU din 2 septembrie 2004 de organizare si functionare a Directiei generale de asistcnta sociala si protectia copilului
Ordonanta de urgentä nr. 12/2001 privind Inflintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
Legea nr. 275/2004 pentru modificarca Ordonantei de urgenã nr. 12/2001 privind Inflintarea Autoritãtii Nationale pentru Protectia Copilului si Adopie
Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopiei
Hotarâre nr. 1435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Hotarâre nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamcntelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separãrii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specialã a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea pãrintilor sai
Hotarâre nr. 1440 din 2 septembrie 2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separãrii copilului de familia sa, precum si a celor de protece specialã a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai
Legea 108/1998 pentru aprobarea Ordonanta de urgenã nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate
Ordonanta de urpentã nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate
Hotarâre nr. 871/2003 privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de intretinere pentru copiii incredintati sau dati in plasament
Hotarâre nr. 1439 din 2 septembrie 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a sãvârit o faptã penalã si flU rãspunde penal
Hotarâre nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaiior private sträine de a desfäura activitati In domeniul adopei internationale
PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP

Ordonanta de urgentã nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in muncã a persoanelor cu handicap
Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenã a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specialã si incadrarea in muncã a persoanelor cu handicap
Lege nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenã a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specialã si incadrarcea in muncã a persoanelor cu handicap
Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind inflintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Legea nr. 144/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarca si completarca Ordonantei Guvernului nr.
14/2003 privind Infiintarca, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordinul ministrului muncii, solidaritãtii sociale si familiei nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind inflintarca, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordonantä nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind inflintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordin nr. 131/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
HOTARARE Nr. 1215 din 31 octombrie 2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia specialã si integrarea socialã a persoanelor cu handicap din România
HG. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap
HG. nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie specialã a persoanelor cu handicap
Lege nr. 584/2002 privind mãsurile de prevenire a raspândirii maladiei SIDA In România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
Hotãrârea Guvernului nr. 1177/2003 pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hranã cuvenitã persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.
Ordinul ministrului muncii, solidaritãtii sociale si familiei nr. 73/2004 pentru aprobarea Metodologiei dc acordare a indemnizatiei lunare de hranã cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi SIDA si de control al utilizãrii de cãtre cei in drept a acesteia.
PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE

Legea nr. 16/2002 privind Inflintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice
Lege nr. 405/2004 pentru modificarea si completarca Legii nr. 16/2000 privind inflintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarca si complctarea Legii nr. 16/2000 privind inflintarca, organizarca si functionarea Consiliului National al Pcrsoanelor Vârstnice
LEGEA nr. 457/2001 privind aprobarea O.U. a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind Inflintarea, organizarca si functionarea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice
Ordonanta de urgenta nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarca unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice
Hotarârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
Hotarârea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Stabilirca costului mediu lunar de intretinere in cãminele pentru persoanele vârstnice
Ordin nr. 418/2003 privind stabilirea, incepând cu luna septembrie 2003, a costului mediu lunar de intretinere pe baza cãruia se calculeazã contributia de intretinere datoratã de persoanele asistate in cãminele pentru persoane vârstnice
Legea 363/2003 privind finantarea activitatilor ocazionate de sarbatorirea in România a Zilei Internationale a Vârstnicior
Hotarâre nr. 1003/2002 privind alocatiile zilnice de hranã pentru consumurile colective din unitãtile bugetare de asistenta socialã
ORDIN nr. 510/1999 privind aprobarea Programului de pregätire pentru practicarea ocupatei de ingrijitor la domiciliu
Ordin nr. 559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu
Ordin nr. 1063/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãtii si familiei nr. 559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de ingrijiri la domiciliu
Ordin nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acordã aceste servicii
Lege nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratä cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in sträinätate or constituite in prizonieri, republicat, cu modificärile ulterioare
LEGE nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
LEGE nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi
Ordonanta de urgenta nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
Hotarâre nr. 1089/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern

PROTECTIA PERSOANELOR VICTIME ALE VIOLENTEI IN FAMILIE

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei In familie
Ordonanta Guvernului nr.95/2003 pentru modificarea completarea Legii nr.2 17/2003
Hotãrârea Guvernului nr.1624/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei
Ordinul ministrului muncii, solidaritãtii sociale si familiei nr.383/2004 pentru aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie
Ordin nr. 385/2004 privind aprobarea instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirca si combaterca violentei in familie
Ordin nr. 1018/2004 privind aprobarea instructiunilor de organizare si functionare a unitãtilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
UNITATILE MEDICO-SOCIALE

Ordonanta nr.70/2002 privind administrarea unitätilor sanitare publice de interes judetean si local
Lege nr. 99/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitätilor sanitare publice de interes judetean si local
HG. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitätilor de asistenta medico-sociale
ORDIN Nr. 491/180 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socialã a persoanelor care se interneazã in unitäti de asistentä medico-sociale
ORDIN nr. 180 din 27 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale
ALTE ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE

Legea nr. 208/1997 privind cantinele sociale de ajutor social
Ordonanta de urentä nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din Invätämântul de stat
Legea nr. 16/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenã nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din Invãtãmântul de stat
Ordonanta nr. 70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenã nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din Invãtãmântul de stat
Legea nr. 426/2003 pentru aprobarea Ordonantei nr.70/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenã nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificaie pentru elevii din clasele I-IV din Invãtãmântul de stat
Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridicã, care infiinteazã si administreazä unitäti de asistentä socialä
HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998
Lege nr. 195/2001 a voluntariatului
Ordonanta nr. 58/2002 pentru modificarea i completarea Legii ur. 195/2001 a voluntariatului
Lege nr. 629/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvcrnului ur. 5 8/2002 pentru modificarea si compictarca Legii voluntariatului nr.
195/200 1
REGULAMENTUL MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI SI AL AUTORITATII NATIONALE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP din 21 aprilie 2004 de organizare si functionare a Autoritätii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
CADRUL LEGISLATIV ADIACENT PRIVIND ASISTENTA SOCIALA SI SERVICIILE SOCIALE DIN ROMANIA

Hotarârea de Guvern nr.495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie
Legea cadru nr.339/2004 privind descentralizarea
Legea nr.340/2004 privind institutia prefectului
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
Legea nr.500/2002 privind finantele publice
Ordonanta de urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale
Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
Hotarâre nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizaril sociale
Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.97/2003 privind aprobarea Instructiunilor pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuitä cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate in baza prevederior Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratä cu Incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate In sträinätate or constituite In prizonieri, republicat, cu modificarile i completanile ultenioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 05/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cätre regimunile instaurate in România cu incepere de la 6 septembrie 1940 pânä la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificanile si completanile ultenioare
Ordonanta de urgenta nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementani privind acordarea de ajutoare pentru incälzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizanii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele mäsuni pentru intanirea disciplinei financiare