Legislație (organizarea și funcționarea instituției)


Legislaţie

Legi

Hotărâri de Guvern

 • Hotărârea nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
 • Hotărârea 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

Ordonanţe

Legislaţie. Protecţie socială adulţi

Legi

 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Republicată .
 • Legea Nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Republicată;
 • Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr.207/2009 privind aprobarea OUG 86/2008 pentru modificarea legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr.359/ 2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr.360/2009 pentru modificarea lit. a) art. 26 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr.136/2012 privind aprobarea OUG nr. 84/2010 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 193/2015 pentru modificare legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (acordarea rovinietei).

Hotărâri

 • HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HGR nr.548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurilor de atestare şi statutul asistentului personal profesionist;
 • HGR nr. 430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • HGR nr.927/2016 pentru modificarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin HGR nr. 430/2008;
 • HGR nr.867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • HGR nr.584/2016 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor a prevederilor legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HGR 118/2004, şi a HGR 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • HGR nr.577/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii;
 • HGR nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HGR nr. 52/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HGR nr.1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58. alin (4) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HGR nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin HGR nr. 268/2007;
 • HGR nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58, alin. (4) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HGR nr.559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HGR nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011;
 • HGR nr.449/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin HGR nr. 52/2011

Ordonanţe

 • OUG nr.60/2017 pentru modificare şi completarea legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 86/2008 pentru modificarea legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • OUG nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiarii de asistenţo socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ordine

 • Ordin nr. 2298/2012 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • Ordin nr.1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora;
 • Ordin nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • Ordin nr.623/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora
 • Ordin nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale
 • Ordinul nr.2272/2013 pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele alte art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Legislaţie. Protecţia copilului

Legi

 • Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr.273/2004 Republicată, privind procedura adopţiei;
 • Legea nr.25/2012 privind modificarea şi complectarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei in familie;
 • Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate;
 • Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, Republicată ;
 • Lege nr. 466/2004 privind statutul asistentului social în România;
 • Legea nr.61/1993 Republicată privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificări şi completări;

Hotărâri

 • HGR nr.49/2011 pentru aprobarea metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea îm situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi copii români migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 • HGR nr.691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 • HGR nr.75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic,sportiv, publicitar şi de modeling;
 • HGR nr. 15/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
 • HGR nr.626/2016 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă aprobate prin HGR nr.15/2016;
 • HGR nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sauz părăsiţi în unităţi sanitare;
 • HGR nr.579/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei;
 • HGR nr.679/2003 privind condiţiile de obtinere a atestatului, procedurilor de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;

Ordine

 • Ordinul nr.81/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
 • Ordinul nr. 288/2006 al ANPCA pentruz aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 • Ordinul nr. 286/2006 al secretarului de stat al ANPCA privind întocmirea planului de servicii şi a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de caliatate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;
 • Ordinul nr.1733/2015 al MMFPSPV privind aprobarea procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei de plasament din 19.08.2015;
 • Ordin nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială
 • Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
 • Ordinul nr.2525/2018 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

Legislatie privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea nr.196/2016 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • HGR nr.50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HGR nr.1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr.829/2002 privind planul naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr.669/2006 privind aprobarea strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
 • HG nr.560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioda 2022- 2027;
 • OUG nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;

Informaţii de interes public. Legislaţie
Legislație

Hotărâri de Guvern

 • Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Hotărârea nr.478/2016 pentru modificare și completarea Normelor  metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.