Legislație (organizarea și funcționarea instituției)


Legislaţi

Legi

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Legea nr. 52/2003 Republicată privind transparenţa decizionala;

 

Hotărâri de Guvern

 • Hotărârea nr. 773/2002 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială;
 • Hotărârea nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;
 • Hotărârea 797/ 2017 din 8 niembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

 

Ordonanţe

 • Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

Legislaţie. Protecţie socială adulţi

Legi

Hotărâri

 • HGR nr. 268/2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HGR nr.548/2017privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurilor de atestare şi statutul asistentului personal profesionist;
 • HGR nr. 430/2008pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • HGR nr. 927/2016pentru modificarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin HGR nr. 430/2008;
 • HGR nr. 867/2015pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • HGR nr. 978/2015privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
 • HGR nr. 584/2016pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor a prevederilor legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HGR 118/2004, şi a HGR 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • HGR nr. 577/2008pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii;
 • HGR nr. 38/2011pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HGR nr. 52/2011pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HGR nr. 1665/2008privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58. alin (4) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HGR nr. 89/2010pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin HGR nr. 268/2007;
 • HGR nr. 989/2014privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58, alin. (4) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HGR 559/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011
 • Hotărâre 449/2016 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

Ordonanţe

 • OUG nr. 51/2017pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • OUG nr. 60/2017pentru modificare şi completarea legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • OUG nr.111/2010privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 86/2008pentru modificarea legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • OUG nr. 44/2014pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiarii de asistenţo socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 

Ordine

 • Ordin nr. 2298/2012privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • Ordin nr. 1887/2016privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau susţinătorii acestora;
 • Ordin 82/2019 din 16 ianuarie 2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • Ordin 623/2017 din 2 mai 2017, pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora
 • Ordin 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale
 • Ordinul nr. 2272/2013 pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele alte art. 77 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ordinul ANPH nr. 517/2009privind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, in baza art. 27 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Legislaţie. Protecţia copilului

Legi

 

 • Lege 273/2004 din 21 iunie 2004 Republicată, privind procedura adopţiei
 • Legea 272 din 21 iunie 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 25/2012 privind modificarea şi complectarea legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei in familie;
 • Legea nr. 248/2015privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate;
 • Legea nr.119/ 1996privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.277/2010Republicată privind alocația pentru susținerea familiei;
 • Lege nr. 466/2004,privind statutul asistentului social în România, actualizată;
 • Legea nr.61/1993 Republicată privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificări şi completări;

 

Hotărâri

 • HGR nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.
 • HGR nr.52/2011   52 din 19 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • HGR nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr.61/1993privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.
 • HGR nr. 49/2011pentru aprobarea metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea îm situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi copii români migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 • HGR nr. 691/2015pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 • HGR nr. 75/2015privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic,sportiv, publicitar şi de modeling;
 • HGR nr. 15/2016privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
 • HGR nr. 626/2016pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă aprobate prin G. 15/2016;
 • HGR nr. 1103/2014, pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sauz părăsiţi în unităţi sanitare;
 • HGR nr. 64/2011pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • HGR nr. 579/2016pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei;
 • HGR nr. 679/2003privind condiţiile de obtinere a atestatului, procedurilor de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • HGR nr 577/2008pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum şipentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii;

 

Ordine

 

 • OUG 33/2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • Ordinul 81/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
 • OUG NR.111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului;
 • Ordinul nr. 288/2006al ANPCA pentruz aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 • Ordinul nr. 286/2003al secretarului de stat al ANPCA privind întocmirea planului de servicii şi a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de caliatate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;
 • Ordinul 1733/2015al MMFPSPV privind aprobarea procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei de plasament din 19.08.2015;
 • Ordin nr.25/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială
 • Ordinul 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor

Legislatie privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

 • Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea 196/2016 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • OUG nr. 70/2011privind măsurile de protecţie socială în perioada seyonului rece cu modificările şi completările ulterioare
 • HGR nr. 920/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • HGR nr. 50/2011privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 116/2005privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HGR 1149/2002pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 829/2002privind planul naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 488/2005privbind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială;
 • HG nr. 669/2006 privind aprobarea strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
 • HG nr. 18/2015pentru aprobarea Strategiei Guvernului României den incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioda 2015 – 2020;
 • HG nr. 767/2015privind modificarea anexei HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României den incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioda 2015 – 2020;
 • OUG nr. 68/2003privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare;

 

Informaţii de interes public. Legislaţie
Legislație

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Hotărâri de Guvern

 • Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Hotărârea nr.478/2016 pentru modificare și completarea Normelor  metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;