Informare GDPR


 

INFORMARE

 

Începand cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date (în continuare “Regulamentul”) care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteţi şi răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor.

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în sisteme electronice şi dosare arhivate, fiind colectate şi prelucrate exclusiv pentru soluţionarea cererilor dumneavoastră, precum şi pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege ca beneficii de asistenţă socială, respectiv servicii sociale, pentru persoanele domiciliate pe raza județului  Ilfov. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal, se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare.Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul instituţiei în mod autorizat.Nu transmitem, nu vindem şi nu cedăm terţilor, datele  în scopuri de marketing.

Vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a gestiona cererile depuse de către dumneavoastră, precum şi dosarele constituite pentru acordarea diverselor drepturi de care beneficiaţi conform legii.

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul:

 1. a) verificării şi stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor legale de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor de asistenţa socială solicitate;
 2. b) efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială realizată prin unităţi bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin mandat poştal;
 3. c) asigurării şi gestionării bazelor de date ale DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ILFOV
 4. d) îndeplinirii altor atribuţii legale ale DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ILFOV.

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:

 • Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Agenţia Județeana pentru Plăți și Inspectie Socială Ilfov
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, respectiv agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă;
 • Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Administrația Nationala a Penitenciarelor;
 • Ministerul Sănătăţii;
 • Casa Națională de Pensi
 • Inspectoratele şcolare;
 • Casa Naţională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de sănatate ;
 • Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi;
 • Autoritatea Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
 • Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazei de date;
 • Inspectoratul General pentru Imigrări;
 • Compania Naţională „Poşta Română” – S.A;
 • Unităţi bancare;
 • Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Furnizori privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii;
 • Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări legale.

 

Dreptul la acces: Aveţi dreptul de a solicita informaţii cu privire la datele cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră.

Dreptul la portabilitate: Instituţia vă prelucrează datele cu caracter personal în baza acordului dumneavoastră, având dreptul să obţineţi transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent şi prelucrabil automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-aţi trimis dumneavoastră.

Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ştergerea datelor: Aveţi dreptul să solicitaţi oricând ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate de instituţie, cu excepţia următoarelor situaţii:

* aveţi o solicitare nerezolvată depusă la instituţia noastră;

* aveţi o solicitare pentru încetarea acordării unor drepturi;

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim de către instituţie.

Instituţia nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor şi drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct: Instituţia nu colectează şi prelucrează date cu caracter personal în scop de marketing.

Dreptul la restricţionarea prelucrării: Aveţi dreptul să solicitaţi instituţiei să restricţioneze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situaţii:

* dacă vă opuneţi prelucrării în baza interesului legitim, instituţia va restricţiona orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

* dacă afirmaţi că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, instituţia trebuie să restricţioneze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

* dacă prelucrarea este ilegală, puteţi să solicitaţi restricţionarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

* dacă instituţia nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanţă.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteţi de părere că instituţia vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteţi contacta. De asemenea, aveţi dreptul să adresaţi o plângere unei autorităţi de supraveghere.

Acordăm o importanţă deosebită protecţiei datelor cu caracter personal şi, prin urmare, am desemnat un responsabil pentru protecţia datelor personale care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menţionate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziţie, în timpul programului de lucru, la adresa din Voluntari Bulevardul Voluntari nr. 94-96 Județul Ilfov

Responsabilul cu protecţia datelor (DPO): Responsabilul de protecţia datelor a fost desemnat pentru a ne asigura în permanenţă că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă şi legală. Puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor la adresa din Voluntari Bulevardul Voluntari nr. 94-96 Județul Ilfov

e-mail:

PROTECTIADATELOR@PROTECTIACOPILULUI.RO

Actualizări ale Notificării de confidenţialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidenţialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidenţialitate este disponibilă în permanenţă pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidenţialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

* informaţii de contact, cum ar fi numele, CNP, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon;

* informaţii despre situaţia dumneavoastră: socială, economică, medicala etc.

Vă vom păstra datele atât timp cât sunteţi beneficiarul serviciilor noastre sau conform legislaţiei în vigoare.

La nivelul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ILFOV a fost numit responsabilul cu protecţia datelor personale în persoana Domnului  Alexandru Marcel Dovleac, iar comunicarea cu cesta se poate face fie telefonic la numărul  0741.044.405  fie electronic la adresa de e-mail:

 

protectiadatelor@protectiacopilului.ro