ÎNCREDINŢAREA ÎN VEDEREA ADOPŢIEI


(pentru o perioadă de MINIM 90 DE ZILE) –  ce este ca şi etapă/măsură pentru copil

La cererea de încredinţare în vederea adopţiei se anexeazã următoarele documente:

 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, dupã caz, cartea de rezidenţã permanentã;
 • copie legalizatã de pe certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacã este cazul;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • adeverinţe de venit sau alte documente care atestã veniturile nete ale solicitantului/solicitanţilor;
 • certificat/adeverinţã medical/medicalã eliberat/eliberatã de medicul de familie privind starea de sãnãtate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţitã de rezultatul evaluãrii psihiatrice;
 • certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
 • certificat/adeverinţã medicalã eliberat/eliberatã de medicul de familie privind starea de sãnãtate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice,inclusiv bolile psihice, însoţit/însoţitã de rezultatul evaluãrii psihiatrice .
 • certificatul de naştere al copilului, în copie ;
 • certificatul medical privind starea de sãnãtate a copilului, eliberat de medicul de familie în a cãrui evidenţã se aflã;
 • hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã, legalizata, privind deschiderea procedurii adopţiei interne ;
 • raportul de potrivire, conţinând propunerea de sesizare a instanţei judecãtoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei ;
 • dispoziţia şi atestatul de adoptator/familie adoptatoare apt/aptã sã adopte ;
 • orice alte documente relevante în susţinerea cererii de încredinţare în vederea adopţiei.

Încredinţarea în vederea adopţiei se face de către instanţa judecătorească competentă.