Prevenirea separarii copilului de familie


Servicii oferite de DGASPC pentru prevenirea separarii copilului de familie:

 • Informare şi orientare;
 • Asistenţă de specialitate şi suport;
 • Evaluare socio-familială;
 • Consiliere socială;
 • Evaluare psihologică;
 • Consiliere psihologică;
 • Mediere de conflict şi negociere;
 • Sprijin constând în prestații financiare/materiale pentru susținerea copilului și familiei sale;
 • Sprijin şi/sau acompaniere în relaţia cu alte autorităţi publice sau instituţii/organizaţii abilitate;
 • Reprezentare în relaţiile cu alte autorităţi;
 • SPAS-urile din localitățile județului oferă în cadrul centrelor de zi de tip școală după școală: îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei, asigurarea unei mese zilnice pentru copiii care provin din familii cu situaţie financiară precară; asistenţa de specialitate în vederea aprofundării cunostinţelor dobândite în cadrul orelor de curs, suport pentru orientarea şcolară; program instructiv – educativ; program de socializare şi recreere (activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.);

Cum procedăm?

Orice cerere/sesizare formulată de o persoană sau o instituţie/organizaţie, înregistrată şi repartizată către serviciul nostru, este urmată în cel mai scurt timp posibil de

 • Evaluarea primară a cazului, în urma căreia se va stabili cu certitudine dacă instituţia deţine competenţa necesară pentru soluţionarea cererii/sesizării. În cazul în care solicitarea nu poate fi soluţionată din lipsă de competenţă, solicitantul va fi informat în scris cu privire la acest fapt; dacă este necesar, cazul poate fi referit către alte instituţii abilitate. Dacă evaluarea iniţială confirmă competenţa instituţiei în soluţionarea cazului, urmează ca un specialist din cadrul serviciului să fi numit responsabil de caz, iar acesta va proceda la
 • Evaluarea detaliată a cazului, adică o investigare amănunţită, de tip anchetă socială, a mediului familial şi social în care trăieşte copilul, precum şi documentarea cazului cu actele solicitate beneficiarilor sau instituţiilor colaboratoare. Evaluarea se realizează de către responsabilul de caz, care va conlucra cu o echipă multidisciplinară de specialişti. Totodată, în această etapă se constituie dosarul copilului. În urma evaluării detaliate sunt identificate nevoile copilului şi ale familiei acestuia, iar echipa care instrumentează cazul va putea realiza
 • Planificarea prestaţiilor, serviciilor şi/sau intervenţiilor necesare pentru copil şi familie, astfel încât aceştia să depăşească situaţia de dificultate sau de criză pe care o traversează. Dacă intervenţiile necesare presupun stabilirea unei măsuri de protecţie, dosarul de caz va fi înaintat autorităţii competente să ia o decizie în acest sens (Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa judecătorească, după caz). În etapa imediat următoare se va demara
 • Furnizarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor,conform termenelor şi periodicităţii stabilite în plan, de comun acord cu copilul şi familia. În acest moment se va încheia contractul cu familia, care vizează modul în care vor fi acordate serviciile preconizate. Pe întreaga perioadă în care sunt derulate activităţile astfel planificate cu beneficiarii, cazul va intra în etapa de
 • Monitorizare şi reevaluare, în scopul înregistrării progreselor în situaţia beneficiarilor, gradului de atingere a obiectivelor propuse şi revizuirii planului de acordare a serviciilor pentru perioada următoare. În momentul în care se constată că obiectivele planului au fost atinse sau acordarea serviciilor se dovedeşte a nu mai fi necesară, se poate lua decizia de
 • Închiderea cazului.