Copilul cu handicap


Pentru încadrarea în grad de handicap a copilului cu dizabilități, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

Întocmire dosar

Având în vedere Criteriile biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap aprobate prin Ordinul 1306/1883/2016 emis de Ministerul Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice şi Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap aprobată Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, vă informăm că documentele ce urmează a fi anexate cererii de evaluare şi depuse la sediul instituţiei – Biroul de evaluare complexă a copilului (BECC)-pentru încadrarea în grad de handicap/obţinerea planului de abilitare-reabilitare pentru copil, sunt următoarele:

 1. copie a certificatului de naştere al copilului și a actului de identitate – 2 exemplare (pentru cazurile noi și în cazul  modificării acestuia);
 2. copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal – 2 exemplare (pentru cazurile noi sau la modificarea actelor de stare civila);
 3. copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului (dacă au intervenit modificări);
 4. copie certificate de casatorie / hotarare de divort
 5. fişa medicală sintetică – TIPIZAT, prevăzut în Ordinul nr.1985/1305/5805/2016
 6. certificatul medical tip A5- eliberat de către medicii de specialitate din unităţile abilitate de DSP să elibereze aceste certificate, cu precizarea valabilităţii cuprinse între 3 luni şi 4 ani – original și copie
 7. anchetă socială de la S.P.A.S./D.A.S.
  • Precizări -menţionate la art. 29 alin (1-4) din Ordinul nr.1985/1305/5805/2016
   • Certificatul medical tip A5 este conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 576/2007*) privind aprobarea Sistemului de evidenţe primare şi tehnico-operative al spitalelor conform broşurii “Modelar-Spitale”.*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 576/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   • În cazul unui diagnostic multiplu, se emite un singur certificat medical tip A5 semnat de şeful unităţii sanitare în care lucrează medicii de specialitate care au evaluat copilul sau se emit mai multe certificate medicale tip A5, dacă medicii de specialitate lucrează în unităţi sanitare diferite.
   • În certificatul medical tip A5 se trec diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli – şi codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10.
   • Criteriile medicale privind alte aspecte decât diagnosticul – forma clinică a bolii, stadiu, complicaţii, rezultate ale analizelor de laborator şi ale investigaţiilor paraclinice etc. – precum şi recomandările medicale privind efectuarea de alte consulturi, de exemplu, evaluare psihologică, şi privind conduita terapeutică pentru abilitarea şi reabilitarea copilului şi pentru îngrijirea şi supravegherea permanentă a copilului sunt consemnate de medicul de specialitate în documentele medicale adiţionale certificatului medical de tip A5 sau emise în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, care pot fi, după caz: scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate investigaţii etc.
 8. copii ale documentelor medicale adiţionale;
 9. fişa de evaluare psihologică – TIPIZAT,  cu precizarea valabilităţii nu mai mare de 3 luni, atunci când este cazul, astfel:
  • Precizări-menţionate la art. 32 alin (1-4) din Ordinul nr.1985/1305/5805/2016
   Evaluarea psihologică este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap, precum şi pentru toate orientările şi reorientările şcolare şi profesionale de către COSP.

Documentele pot fi depuse și în format electronic, urmând ca la momentul prezentării, la sediul D.G.A.S.P.C.Ilfov, cu minorul în cauză, să fie prezentate și originalele.

   • În cazul copiilor cu dizabilităţi fizice, somatice, senzoriale şi boli rare fără tulburări psihice, evaluarea psihologică nu este obligatorie la reîncadrarea în grad de handicap şi, dacă se consideră necesară, se realizează numai la recomandarea medicului de familie sau a celui de specialitate.
   • În cazul copiilor cu dizabilităţi mintale, psihice şi asociate, precum şi în cazul copiilor cu HIV/SIDA şi boală canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap.
   • Evaluarea psihologică a copiilor cu dizabilităţi fizice, somatice, senzoriale şi boli rare fără tulburări psihice este însoţită de una-două şedinţe de consiliere psihologică, la recomandarea psihologului care a evaluat copilul.
 1. fişa psihopedagogică – TIPIZAT
  • Precizări-menţionate la art. 36 alin (1-3) din Ordinul nr.1985/1305/5805/2016
   • Evaluarea educaţională are în vedere stabilirea nivelului de achiziţii curriculare, a gradului de asimilare şi corelare a acestora cu posibilităţile şi nivelul de dezvoltare cognitivă, psihomotorie şi socioafectivă a copilului, precum şi identificarea decalajelor curriculare, a particularităţilor de învăţare şi dezvoltare.
   • Evaluarea educaţională este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, dirigintele pentru învăţământul gimnazial şi liceal, în colaborare cu consilierul şcolar şi profesorul itinerant şi de sprijin, alţi profesionişti din echipa multidisciplinară.
   • Evaluarea educaţională a copiilor cu dizabilităţi şi CES care frecventează unităţi de educaţie timpurie se realizează în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.851/2010*) cu privire la aprobarea Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani.
 2. copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, atunci când este cazul.
 3. adeverință preșcolar/școlar- copie și original

Toate documentele prezentate mai sus sunt depuse in dosarul unic al copilului. Dacă copilul este în evidența Biroului de evaluare complexă a copilului (BECC) de mai mult de un an, documentele aduse in fiecare an se adaugă, în același dosar, documentelor din anii anteriori, astfel că deși certificatele de încadrare în grad de handicap se reînnoiesc la 12/24 luni sau la 18 ani, in cazul copiilor ce necesită îngrijiri paliative, fiecare copil are un dosar unic.

Cererea de evaluare și încadrare în grad de handicap, însoțită de documentele verificate este preluată de către specialiștii din cadrul BECC.

Evaluarea

Asistentul social va stabili împreuna cu petentul şi membrii echipei de evaluare

 • data evaluării
  • locul în care se va desfăşura (exista posibilitatea evaluării la domiciliu pentru copiii nedeplasabili şi actele ce sunt necesare pentru întocmirea dosarului).
 • Copilul, la data şi locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburărilor funcţionale (stabilite prin evaluarea medicală facută pe baza dignosticului medicului specialist curant) şi al stadiului de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea şociala (prin evaluarea psiho – socială).

Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medic (în funcţie de afecţiune competentă evaluării va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psihologpsihopedagog şi asistent social.

În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

Dosar la comisie

Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului Ilfov, Acesta îl analizează  şi eliberează o Hotărîre cu anexele:

 • Certificat de încadrare în grad de dizabilitate pentru copii cu deficienţe (până la vârsta de 18 ani);
 • Plan de abilitare/reabilitare a copilului cu dizabilităţi (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie);

Termenul de valabiliatate al Certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabilește ținând cont de situația concretă a copilului din punct de vedere al deficiențelor/afectărilor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare și este de minimum 6 luni și maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni și mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani și 6 luni.
Prin excepție de la prevederile alin. (2) pentru copiii cu handicap a căror afecțiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecția copilului stabilește un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani
.

Acordarea drepturilor

Solicitantul depune Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (în copie) şi Certificatul medical tip A 5 (copie) împreună cu actele de stare civilă la sediul DGASPC Ilfov pentru acordarea drepturilor aferente gradului de dizabilitate.

Dreptul la prestațiile sociale se stabilește prin decizie a Directorului Executiv al DGASPC în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidența direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.
Plata prestațiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei Directorului Executiv al DGASPC.
În situația în care persoana încadrată în grad de handicap nu dorește să beneficieze de prestații sociale poate depune cerere în acest sens.

Reevaluare

Solicitantul revine pentru obţinerea Certificatului de încadare în grad de dizabilitate cu 60 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare sau în cazul modificării stării da sănătate a copilului.

Reevaluarea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap se face  la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap.