Atributiile DGASPC privind protectia copilului


DGASPC Ilfov îndeplineşte următoarele atribuţii principale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:

 1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi matemali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 7. reevaluează, cel puţîn o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa

să;

 1. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 2. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţîi adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-1 informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 3. îndeplineşte şi alte atribuţii ce-I revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei.
 5. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevederii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţîi săi în condiţiile legii.