Asistent maternal profesionist


Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul sau creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Condiţiile pentru obţinerea atestatului de asistent maternal:

Pentru ca o persoana să primească atestatul de asistent maternal profesionist trebuie:

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • prin comportamentul ei în societate, starea sănătăţii şi profilul ei psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihna ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
 • să urmeze cursurile de formare profesională organizate de serviciul asistenţă maternală;

Persoane care nu pot fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvărşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • persoana care sufera de boli transmisibile;

Procedura de atestare a asistentului maternal :

Persoanele care solicită obţinerea atestatului vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor serviciului public specializat pentru protecţia copilului pe raza căruia îşi au domiciliul sau unui organism privat autorizat să desfăşoare activităţi de protecţie a copilului, prin angajarea de asistenţi maternali profesionişti.

Cererea va cuprinde un curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

 • copii legalizate ale actelor de stare civilă şi ale actelor de studii ale solicitantului;
 • o scurtă prezentare a peroanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii a acestora, precum şi, dupa caz, gradul de rudenie cu solicitantul (în anumite situaţii şi acordul acestor persoane);
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a peroanelor menţionate mai sus;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte.;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată a titlului de proprietate sau a contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei pe perioadă nedeterminată, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist sau, dupa caz, copie legalizată a contractului de subinchiriere, încheiat în condiţiile legii;
 • recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor sau rudelor solicitantului;
 • recomandări ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului .

Capacitate de a fi atestaţi ca asistenţi maternali profesionişti a solicitanţilor va fi evaluată de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii .

Alte condiţii:

 • Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioada de 3 ani.
 • Atestatul poate fi eliberat, reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia
 • Copilului, la propunerea motivată a direcţiei generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
 • Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract de munca încheiat cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 • Contractul individual se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului, cu o perioada de proba de minim 3 luni.
 • Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament a unui copil la asistentul maternal profesionist respectiv.
 • Contractul individual de muncă încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul retragerii sau incetării atestatului de asistent maternal profesionist.
 • Contractul individual de muncă se suspendă în cazurile prevazute de legislaţia muncii, precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.

Drepturile asistentului maternal profesionist

 • salariu de bază stabilit între limita minimă şi limita maximă pentru asistentul social cu pregatire medie, în funcţie de vechimea în muncă;
 • un spor de 15 % calculat la salariu de baza, pentru încordare psihica foarte ridicată şi condiţii de muncă deosebite în care îşi desfăşoară activitatea;
 • decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în cazul în care deplasarea se face în interesul copilului, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • dreptul la consiliere şi la sprijin din partea specialiştilor direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin cu privire la copii primiţi în plasament ;
 • decontarea sumelor necesare asigurarii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite scolare, precum şi sumele aferente acoperii cheltuielilor de locuit;
 • 15% spor pentru al II- lea copil dat in plasament;
 • 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • alte drepturi prevazute de lege.

Obligatiile asistentului maternal profesionist

 • să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase – fizice, intelectuale şi afective a acestora;
 • să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;
 • să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturala sau la integrarea acestora în familia adoptivă, dupa caz;
 • să permită specialiştilor direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului supravegherea activităţii lor profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
 • să pastreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primesc cu privire la copii.
 • să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă cu excepţia cazului în care separerea de copiii plasaţi pentru aceasta perioada este autorizată de angajator;

Asistentii maternali profesionişti au obligaţia să informeze de îndată direcţia generală de asistenţă şi protecţia copilului care le supraveghează activitatea, asupra oricărei schimbări survenite în situaţia lor personală, familială sau socială, care ar putea influenţa activitatea lor profesională.