Adopții și postadopții


Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

Adopţia poate fi:

 • Adopţia internă – adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obisnuită în România;
 • Adopţia internaţională – adopţia ân care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au resedinţa obisnuită în state diferite, iar în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului;

În cursul procedurii de adopţie trebuie respectate următoarele principii:

 • principiul interesului superior al copilului;
 • principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
 • principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică;
 • principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate;
 • principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;
 • principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, dupa caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.

Atribuţii şi servicii

 • asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă,
 • asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere,
 • oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura  de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente,
 • asigură evaluarea persoanei/familiei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul superior al copilului,
 • desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale,
 • asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea,
 • asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice,
 • asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege,
 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei şi reprezintă instituţia în aceste cauze.
 • face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legiinr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;
 • pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă;
 • realizează matching-ul (potrivirea) copil – familie/persoană adoptatoare în conformitate cu legislaţia în vigoare,
 • informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei;
 • sprijină familiile/persoanele atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi copii în vederea adopţiei;
 • acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;
 • supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii;
 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate,
 • urmăreşte  evoluţia copiilor adoptaţi de pe teritoriul unităţii administrativ– teritoriale în care funcţionează, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, pe o perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea adopţiilor pe care le-au sprijinit;
 • colaborează cu DGASPC  din celelalte judeţe în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin.

Etapele procedurii de adopție

I. MATERIAL INFORMATIV privind etapele care se parcurg în cazul adopției unui copil aflat în sistemul de protecție specială

II. ACTIVITATEA DE INFORMAREA PREALABILĂ

III. ATESTAREA CA PERSOANĂ/FAMILIE APTĂ SĂ ADOPTE

III. ÎNCREDINŢAREA ÎN VEDEREA ADOPŢIEI

IV. ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI

V. POST- ADOPŢIA (2 ANI)