Copii


PRESTAȚII SOCIALE ȘI FACILITĂȚI PENTRU MINORII CU DIZABILITĂȚI

– se acordă minorilor cu dizabilități cu domiciliul sau reședința pe raza judetului Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

1) Dreptul la prestațiile sociale se stabilește prin decizie a directorului executiv al direcției generale de asistență socială şi protecţia copilului,  în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 (2) Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(3) In situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale, poate depune cerere în acest sens.

(5) Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la alin. (3)”,

 • Plata prestaţiilor sociale se efectueaza, din oficiu,  prin mandat poștal,
 • reprezentantul legal al copilului cu dizabilități poate solicita achitarea prestațiilor sociale și în cont bancar, situație în care vor depune la sediul DGASPC Ilfov o solicitare în acest sens , însoțită de un extras de cont emis de banca .

Solicitarea poate fi transmisa și la adresa de email asistentasocialaif@protectiacopilului.ro

Minorii cu handicap  GRAV beneficiază de:

 • prestații sociale în cuantum de 359 lei
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • Incepând cu luna ianuarie 2021 părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, își pot exprima opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul; Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap;In situația în care  a fost exprimată opțiunea pentru acordarea gratuității la transport interurban în baza biletelor de transport interurban,  nu se mai poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul;Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant într-un an este de 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav, fără a depași suma de 1500 lei și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat, fără a depași suma de 750 lei.Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenția privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul.Cererea de decontare a carburantului se completează de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, cuprinde o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.La cerere se vor atașa copiile actelor de identitate, copia certificatului de încadrare în grad de handicap, extras cont/codul IBAN pe numele părintelui, tutorelui sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, actul prin care a fost desemnat reprezentant legal și bonul/bonurile fiscal(e) de carburant emise de societatile de distributie a produselor petroliere.Cererile se vor depune în termen de 60 de zile de la efectuarea călătoriei urmând ca DGASPC să deconteze carburantul către persoanele cu îndreptățite în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
 • Cerere pentru exprimarea opțiunii
 • Model completare cerere opțiune
 • Cerere pentru decontarea carburantului
 • Model completare cerere decontare carburant
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru minorii peste 7 ani

Reprezentantul legal al minorului cu handicap grav cu drept la asistent personal, poate opta pentru primirea unei indemnizatii lunare sau pentru angajarea unui asistent personal. Este necesară transmiterea de către reprezentantul legal a opțiunii, potrivit prevederilor art. 42, alin. (5) din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările și completările ulterioare, inclusiv prin OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, către DGASPC Ilfov in vederea obținerii acordului, opțiunea devenind valabila numai pe baza acordului exprimat în scris al acesteia.

Cererea de opțiune poate fi transmisă pe adresa de email asistențăsocialaif@protectiacopilului.ro sau poate fi depusă la sediul DGASPC Ilfov din b-dul Voluntari, nr.94-96, oraș Voluntari, județul Ilfov.

Atât dreptul la asistent personal cât și indemnizația lunară vor fi acordate de către primăria de pe raza de domiciliu a persoanei încadrate în grad de handicap.

Pentru obţinerea facilităților de transport urban, reprezentanții legali ai minorilor cu handicap GRAV  trebuie să depună următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
 • Poza tip CI recentă

Pentru obţinerea facilităților de transport urban, asistentul personal al minorului cu handicap grav cu drept la asistent personal trebuie să depună următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Act de identitate asistent personal (copie + original);
 • Contract de muncă/act adițional asistent personal
 • Poza tip CI recentă
 • Pentru beneficarii de legitimații STB în baza altor acte normative, adeverință care atestă depunerea acestora la STB
Minorii cu handicap ACCENTUAT beneficiază de :
 • prestații sociale în cuantum lunar de 210 lei
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors ,pe an calendaristic;
 • gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;

Pentru obţinerea facilităților de transport urban, adulţii cu handicap accentuat trebuie să depună următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
 • Poza tip CI recentă

Copiii cu handicap MEDIU beneficiază de :

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 72 lei 

Beneficiază de gratuitatea la transport urban și interurban și următoarele persoane:

 • însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora
 • asistenții personali ai copiilor cu handicap grav
 • asistenții personali profesioniști ai copiilor cu handicap grav sau accentuat

Reprezentanții legali ai copiilor cu handicap, la cerere, pot beneficia de:

 1. card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită în locurile publice special amenajate. Solicitarea pentru eliberarea cardului de parcare se depune la primăria de domiciliu a persoanei cu handicap.
 2. Card European de Dizabilitate (document ce dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimentele culturale, sportive și de petrecere a timpui liber in țările participante la proiectul “Asigurarea mobilității pentru persoanele cu dizabilități în România și Europa” în Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta). Beneficiaza de CED persoanele cu handicap grav, accentuat, mediu și usor domiciliate pe raza județului Ilfov

Cardul European de Dizabilitate se obține în baza următoarelor documente:

 • cerere
 • certificate de încadrare în grad de handicap
 • copie act de identitate
 • fotografie tip ci/ fotografie in format jpeg pentru solicitările tranmise online

Cererea însoțită de documente menționate poate fi transmisă pe adresa de email asistențăsocialaif@protectiacopilului.ro sau poate fi depusă la sediul DGASPC Ilfov din b-dul Voluntari, nr.94-96, oraș Voluntari, județul Ilfov

 1.   Scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale:

Insoțitorul  copilului cu handicap grav, deținător de autoturism, va depune următoarele documente:

 • cerere
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • act de identitate (copie și original)
 • carte de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie și original)
 • declarație pe propria răspundere ca are calitatea de însoțitor al minorului

Asistentul personal al copilului cu handicap grav, deținător de autoturism, va depune următoarele documente :

 • cerere
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • act de identitate (copie și original)
 • carte de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie și original)
 • copie contract muncă/act adițonal asistent personal

Cererile pentru obținerea scutirii de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale se vor depune la sediul DGASPC Ilfov din b-dul Voluntari, nr.94-96, oraș Voluntari, județul Ilfov.

 1. Familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav sau accentuat poate beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces cu condiția plății la scadență a ratelor creditului cu condiția ca valoarea creditului sa nu depășească 10000 de euro iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului poate depăși 20000 euro perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Pentru a beneficia de această facilitate, persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat al acestuia va depune la DGASPC Ilfov următoarele documentele :

 • cerere 
 • declaratie
 • declaratie  
 • copie act de identitate persoana cu handicap
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap

INFORMAȚII

!! prestațiile sociale se acordă din oficiu persoanelor cu handicap încadrate în grad de handicap de către Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov sau Comisia pentru Protecția Copilului Ilfov și care se află în evidența instituției.

Pentru a beneficia de prestații sociale, persoanele transferate din evidența altor sectoare sau județe își vor exprima, în scris, opțiunea privind modalitatea de plată a prestatiilor sociale (mandat poștal sau cont bancar) însoțită de actul de identitate în original sau de copia acestuia, conform cu originalul, în cazul documentelor transmise online.

 !! gratuitate la transport urban/interurban/rovinieta/card european de dizabilitate se acordă la cerere

!! persoanele cu handicap/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a aduce la cunostinta Serviciului Evidentă și Plată Beneficii de Asistență Socială reînnoirea actului de identitate/vizei de reședință pe raza județului Ilfov, schimbarea domiciliului/stabilirea reședinței pe raza altui județ/sector

!! persoanele cu handicap/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a aduce la cunostinta Serviciului Evidentă și Plată Beneficii de Asistență Socială orice modificare cu privier la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, stare material, deces sau alte situații de natură să influențeze acordarea drepturilor prevăzute de lege.

!! pentru mai multe informații vă puteți adresa Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială tel. 021.369.58.89/021.369.58.90 int.109

e-mail asistentasocialaif@protectiacopilului.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

MARȚI ȘI JOI 900-1400