Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra


Serviciul social “Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra”, cod serviciu social 8790 CR – D – I, cu sediul în Corn. Vidra, Sat Vidra, Str. Principală nr. 46, Jud. Ilfov, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Scopul serviciului social “Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra ” este furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent sau temporar, găzduire pe perioadă nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire, suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, educare, socializare şi petrecere a timpului liber, reintegrare familiară şi comunitară, a tinerilor cu HIV/SIDA cu vârstă peste 18 ani, integrarea pe piaţa muncii a acestora, dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice sau private în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate în scopul realizării protecţiei tinerilor cu HIV/SIDA instituţionalizaţi în” Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra”.

 • Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

Actele necesare în vederea admiterii în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra se depun la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov cu sediul în Oraş Voluntari, B-dul Voluntari, Nr.94-96, Judeţ Ilfov, iar documentele minime care vor fi cuprinse în acest dosar sunt:

 1. Certificat de persoană cu handicap valabil la data depunerii dosarului;
 2. Cerere de internare din partea tutorului;
 3. Declaraţie notarială a tutorelui privind veniturile atât personale cât şi ale persoanei cu handicap;
 4. Declaraţie notarială a părinţilor, soţului, soţiei prin care să justifice motivele pentru care nu pot îngriji persoana pentru care solicită admiterea, în cazul cererii transferului de la alt centru, referat justificativ întocmit de către şeful de centru care solicită transferul;
 5. Adeverinţa de venituri de la Consiliul local şi de la Administraţia Financiara (original);
 6. Raportul de anchetă socială;
 7. Certificat medical (tip A5-timbrat) care să ateste starea prezentă a bolnavului, insoţit de un referat medical de specialitate cu recomandarea de internare într-un Centru de îngrijire şi Asistentă;
 8. ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
 9. copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz;
 10. copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;
 11. Analize medicale: hemogramă; VSH; proteine; fibrinogen; probe de disproteinemie; lipide (colesterol, trigliceride, lipemie); enzime; probe renale ( uree, acid uric, creatinină); RX cord pulmonar; glicemie; fe seric; HIV; RBW; coproparazitologic, test HIV/SIDA.
 12. Pentru persoanele care nu au domiciliul în jud. Ilfov, adresa de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de domiciliu din care să reiasă:
 • solicitarea sprijinului de internare
 • acordul privind suportarea costului de internare
 1. Adresă de la autoritatea locală de domiciliu a persoanei cu handicap precum că pe raza localităţii de domiciliu nu a fost identificată o altă formă de protecţie a persoanei cu handicap.
 2. Acordul scris al şefului de centru al Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra;
 3. Vârsta potenţialilor beneficiari ai Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra trebuie sa fie peste 18 ani.
 4. Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor sunt stabilite de către Comisia de Evaluare a Persoane Adulte cu Handicap Ilfov, care în urma analizării dosarului depus admite sau respinge cererea, în cazul admiterii cererii, aceasta emite o Hotărâre şi planul de recuperare al persoanei, iar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov emite dispoziţia de admitere în baza analizei documentelor depuse pe care o comunică atât solicitantului, cât şi Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Tineri Vidra;
 5. In baza hotărârii emisă de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov şi a dispoziţiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, se face admiterea în centru a persoanei;
 6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia, în cel puţin trei exemplare originale: un exemplar se păstrează în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se păstrează la sediul instituţiei iar un exemplar se înmânează eneficiarului/reprezentantului legal;
 7. Stabilirea cuantumului contribuţiei beneficiarului se face de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov în conformitate cu Ordinul Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora.