ATESTAREA CA PERSOANĂ/FAMILIE APTĂ SĂ ADOPTE


ACTE NECESARE ELIBERĂRII ATESTATULUI DE ADOPTATOR/ FAMILIE ADOPTATOARE

 

 1. copie dupa buletinul/cartea de identitate, permisul de sedere pe termen lung/permisul de sedere permanenta sau dupa caz, cartea de rezidenta permanenta
 2. declaratia autentica (notar) pe propria raspundere, cu privire la locuirea efectiva si continua pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistand absente temporare care cumulate depasesc 3 luni;
 3. certificat de naștere , în copie certificată de către direcție sau, după caz, de către solicitant/solicitanți, pentru conformitate cu originalul;
 4. certificat de casatorie/hotararea de divort, în copie certificată de către direcție sau, după caz, de către solicitant/solicitanți, pentru conformitate cu originalul;
 5. copie  certificat ultima forma de invatamant absolvita, pentru solicitant/solicitanti
 6. copie titlul de proprietate sau alt titlu care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei;
 7. certificat de atestare fiscală  pentru imobilul unde urmează să fie efectuată evaluarea eliberat de primărie;
 8. declaratia notariala a proprietarului imobilului prin care se declara de acord ca solicitantul sa locuiasca impreuna cu copilul care urmeaza sa fie adoptat, daca este cazul;
 9. certificatul de cazier judiciar;
 10. certificat de integritate comportamentala;
 11. adeverinte de venit sau alte documente care atesta veniturile solicitantului/solicitantilor în care să fie specificate funcția pe care o ocupă și salariul net;
 12. certificat /adeverinta medicala eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate si eventualele boli cronice
 13. Certificat medical de tip A5 cu timbru fiscal eliberat de medicul psihiatru în urma evaluarii psihiatrice;
 14. caracterizari de la ultimul/actualul loc de munca pentru fiecare solicitant;
 15. recomandari vecini/familii care se afla in relatii de prietenie cu solicitantul/solicitantii;
 16. declaratia sotului care nu se asociaza la cererea de adoptie cu indicarea expresa a motivelor neasocierii;
 17. declaratia autentica (notar) pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul/solicitantii nu sunt decazuti din drepturile parintesti, precum si referitor la faptul ca nu au copil/copii in sistemul de protectie speciala;
 18. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;
 19. certificate/adeverinta medicala eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care locuieste solicitantul, cu mentionarea eventualelor boli cornice, insotit de rezultatul evaluarii psihiatrice, documentele medicale se solicita si pentru sotul adoptatorului, in situatia in care acesta nu se asociaza la cererea de adoptie;
 20. copie certificat de naștere al copilului biologic
 21. Adeverințe medicale pentru minorii cu care locuiește familia/persoana
 22. declaratia privind motivatia de a adopta si asteptarile familiei in legatura cu varsta, sexul si situatia psiho-socio-medicala a copilului;
 23. pentru solutionarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente si informatii considerate relevante.

Acte normative care reglementează adopția

 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată în 2016;
 • Hotărârea nr. 579/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;
Cerere de evaluare

Telefon: 0766085645