Adulti


PRESTAȚIILE SOCIALE ȘI FACILITĂȚILE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

– se acordă persoanelor adulte cu dizabilități cu domiciliul sau reședința pe raza judetului Ilfov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

1) Dreptul la prestațiile sociale se stabilește prin decizie a directorului executiv al direcției generale de asistență socială şi protecţia copilului,  în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 (2) Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(3) In situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale, poate depune cerere în acest sens.

(5) Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la alin. (3)”,

 • Plata prestaţiilor sociale se efectuează, din oficiu prin mandat poștal,
 • persoanele îndreptățite pot solicita achitarea prestatiilor sociale și în cont bancar, situație în care vor depune la sediul DGASPC Ilfov o solicitare în acest sens însoțită de un extras de cont emis de bancă . Solicitarea poate fi transmisă și la adresa de email asistentasocialaif@protectiacopilului.ro

Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 463 lei
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 199 lei 
 • indemnizaţie de însotitor în cuantum de 2086 lei pentru persoanele cu handicap vizual grav, cu drept la asistent personal  în baza opțiunii exprimate în conformitate cu prevederile art. 42 alin.(1) din Lege
 • In lipsa exprimării opțiunii, se vor stabili doar prestațiile sociale : indemnizație lunară în cuantum lunar de 419 lei și buget personal complementar în cuantum lunar de 180 lei.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, pentru anul calendaristic curent, prin depunerea unei cereri de exprimare a opțiunii (Anexa nr. 2), pentru una dintre variantele:

 • acordarea gratuității la transportul interurban (24 bilete pentru persoana cu handicap grav / 12 bilete pentru persoana cu handicap accentuat);
 • decontarea bonurilor fiscale de carburant necesar deplasării cu autoturismul (1.500 lei pentru persoana cu handicap grav / 750 lei pentru persoana cu handicap accentuat);
 • acordarea bonurilor de carburant (1.500 lei pentru persoana cu handicap grav / 750 lei pentru persoana cu handicap accentuat).
 • acordarea bonurilor valorice pe suport electronic (card carburant – 1.500 lei pentru persoana cu handicap grav / 750 lei pentru persoana cu handicap accentuat).

Decontarea cheltuielilor necesare alimentării cu carburant și/sau alimentării mijloacelor de transport electrice, se face în baza unei cereri de decontare (Anexa nr. 3). Aceasta se poate depune la sediul instituției sau poate fi trimisă prin poștă sau curier în termen de 60 de zile calendaristice de la data efectuării alimentării și este însoțită de următoarele documente:

 • bonurile fiscale de carburant lizibile, ștampilate pe verso de către societatea de distribuție a produselor petroliere
 • extrasul de cont OBLIGATORIU pe numele persoanei cu dizabilități / reprezentantului legal;
 • act de identitate, certificat de naștere, certificat de încadrare în grad, documentul care face dovada reprezentativității
 • în cazul depunerii cererii la registratura DGASPC Ilfov documentele de identitate vor fi prezentate în original

Acordarea bonurilor de carburant se face în baza unei cereri (Anexa nr. 4) și este însoțită de următoarele documente:

 • act de identitate, certificat de naștere, certificat de încadrare în grad, documentul care face dovada reprezentativității
 • în cazul depunerii cererii la registratura DGASPC Ilfov documentele de identitate vor fi prezentate în original

Bonurile de carburant se acordă sub semnătură

Cererea privind acordarea cardului de carburant va fi disponibilă ulterior achiziționării serviciului de emitere a cardurilor de carburant cu o unitate emitentă

Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal sau  reprezentantul legal al acesteia, poate opta pentru primirea unei indemnizatii lunare sau pentru angajarea unui asistent personal. Este necesar, potrivit prevederilor art. 42, alin. (5) din  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările și completările ulterioare, inclusiv prin OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmiterea către DGASPC Ilfov a acestei opțiuni în vederea obținerii acordului, opțiunea devenind valabila numai pe baza acordului exprimat în scris al acesteia.

 • Cererea de opțiune  poate fi transmisă pe adresa de email asistențăsocialaif@protectiacopilului.ro sau poate fi depusă la sediul DGASPC Ilfov din b-dul Voluntari, nr.94-96, oraș Voluntari, județul Ilfov.
 • Atât dreptul la asistent personal cât și indemnizația lunară vor fi acordate de către primăria de pe raza de domiciliu a persoanei încadrate în grad de handicap.

Pentru obţinerea facilităților de transport urban, adulţii cu handicap GRAV  trebuie să depună următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
 • fotografie tip CI recentă
 • Pentru beneficarii de legitimații STB în baza altor acte normative, adeverință care atestă depunerea acestora la STB
 • În cazul în care persoana cu handicap este pusă sub interdicție și are numit un tutore – hotărâre judecătorească numire  tutore + act identitate tutore – (copie + original);

Pentru obţinerea facilităților de transport urban, asistentul personal al persoanei cu handicap grav cu drept la asistent personal trebuie să depună următoarele documente:

 • Cerere tip 
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Act de identitate asistent personal (copie + original);
 • Contract de muncă/act adițional asistent personal
 • fotografie tip CI recentă
 • Pentru beneficarii de legitimații STB în baza altor acte normative, adeverință care atestă depunerea acestora la STB

Persoana cu handicap ACCENTUAT beneficiază de :

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 350 lei
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 146 lei 
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors , pe an calendaristic;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;

Pentru obţinerea facilităților de transport urban,  persoana cu handicap accentuat trebuie să depună următoarele documente :

 • Cerere tip 
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
 • Poza tip CI recentă
 • Pentru beneficarii de legitimații STB în baza altor acte normative, adeverință care atestă depunerea acestora la STB
 • În cazul în care persoana cu handicap este pusă sub interdicție și are numit un tutore – hotărâre judecătorească numire  tutore + act identitate tutore – (copie + original);

Persoana cu handicap MEDIU beneficiază de :

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 80 lei 

  Beneficiază de gratuitatea la transport urban și interurban și următoarele persoane:

 • însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mental accentuat, în prezența acestora pe baza anchetei sociale
 • asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav
 • asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de:

 1. card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită în locurile publice special amenajate. Solicitarea pentru eliberarea cardului de parcare se depune la primăria de domiciliu a persoanei cu handicap.
 2. Card European de Dizabilitate (document ce dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimentele culturale, sportive și de petrecere a timpui liber în Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta). Beneficiaza de CED persoanele cu handicap grav, accentuat, mediu și usor domiciliate pe raza județului Ilfov

Cardul European de Dizabilitate se obține în baza următoarelor documente:

 • cerere 
 • certificate de încadrare în grad de handicap
 • copie act de identitate
 • fotografie tip ci /fotografie în format jpeg pentru solicitările transmise online

Cererea însoțită de documente menționate poate fi transmisă pe adresa de email asistențăsocialaif@protectiacopilului.ro sau poate fi depusă la sediul DGASPC Ilfov din b-dul Voluntari, nr.94-96, oraș Voluntari, județul Ilfov.

 1. Scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale

Persoanele cu handicap grav, accentuat și mediu deținătoare de autoturism, vor depune următoarele documente:

 • cerere
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • act de identitate (copie și original)
 • carte de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie și original)

Insoțitorul persoanei cu handicap grav, cu drept la asistent personal, deținător de autoturism, va depune următoarele documente :

 • cerere
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • act de identitate (copie și original)
 • carte de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie și original)
 • declarația persoanei cu handicap grav din care să reiasă că proprietarul autoturismului are calitatea de însoțitor al persoanei cu handicap

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav,cu drept la asistent personal, deținător de autoturism, va depune următoarele documente :

 • cerere
 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • act de identitate (copie și original)
 • carte de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie și original)
 • copie contract muncă/act adițonal conformat cu originalul de către primărie

Cererile pentru obținerea scutirii de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale se vor depune la sediul DGASPC Ilfov din b-dul Voluntari, nr.94-96, oraș Voluntari, județul Ilfov.

 1. Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces cu condiția plății la scadență a ratelor creditului cu condiția ca valoarea creditului sa nu depășească 10000 de euro iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani .În cazul achiziționării de de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului poate depăși 20000 euro perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Pentru a beneficia de această facilitate, persoana cu handicap grav sau reprezentantul legal al acestuia va depune la DGASPC Ilfov următoarele documentele :

 • cerere 
 • declaratie 
 • declaratie 
 • copie act de identitate persoana cu handicap
 • copie act identitate representant legal
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap

INFORMAȚII IMPORTANTE

!! prestațiile sociale se acordă din oficiu persoanelor cu handicap încadrate în grad de handicap de către Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov sau Comisia pentru Protecția Copilului Ilfov și care se află în evidența instituției.

Pentru a beneficia de prestații sociale, persoanele transferate din evidența altor sectoare sau județe își vor exprima, în scris, opțiunea privind modalitatea de plată a prestatiilor sociale (mandat poștal sau cont bancar) 

!! prestațiile sociale se acordă din oficiu persoanelor cu handicap încadrate în grad de handicap de către Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov sau Comisia pentru Protecția Copilului Ilfov și care se află în evidența instituției.

Pentru a beneficia de prestații sociale, persoanele transferate din evidența altor sectoare sau județe își vor exprima, în scris, opțiunea privind modalitatea de plată a prestatiilor sociale (mandat poștal sau cont bancar) însoțită de actul de identitate în original sau de copia acestuia, conform cu originalul, în cazul documentelor transmise online.

 !! gratuitate la transport urban/interurban/rovinieta/card european de dizabilitate se acordă la cerere

!! persoanele cu handicap/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a aduce la cunostința Serviciului Evidentă și Plată Beneficii de Asistență Socială reînnoirea actului de identitate/vizei de reședință pe raza județului Ilfov, schimbarea domiciliului/stabilirea reședinței pe raza altui județ/sector

!! persoanele cu handicap/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a aduce la cunostinta Serviciului Evidentă și Plată Beneficii de Asistență Socială în termen de 48 de ore orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, stare materială, deces sau alte situații de natură să influențeze acordarea drepturilor prevăzute de lege.

!! pentru mai multe informații vă puteți adresa Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială tel. 021.369.58.89/021.369.58.90 int.122 sau 124

e-mail: asistentasocialaif@protectiacopilului.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

MARȚI ȘI JOI 900-1400