Actele necesare pentru intocmirea dosarului in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap – copii.


ACTELE NECESARE IN VEDEREA ELIBERARll CERTIFICATULUI DE INCADRARE INTR-0 CATEGORIE DE

PERSOANE CU HANDICAP

Începând cu data de 19.12.2016 a fost emis Ordinul 1985/1305/5805 privind metodologia pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de  handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor  cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap  este necesar depunerea următoarelor documente:

 • cerere pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (aflat pe lista DSP Ilfov)
 • copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare);
 • fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie clinică, se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA.
 • fișa psihopedagogică;
 • ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu.
 • declarație pe propria răspundere dată în fața asistentului social din primărie: nume în clar, semnătura, numar de înregistrare de la registratură, data și ștampila primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la adresa din C.I- adresa reședinței
 • copie certificat de naştere, C.I. – copil,
 • copie BI/CI părinţi/reprezentant legal,
 • copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor; (dacă este cazul)
 • copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul)
 • adeverinţă şcolară;
 • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, (dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor  de sprijin/itinerant);
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

-În cazul în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, de va depune la dosar declaraţia părintelui care are domiciliul în altă localitate decât copilul – dată la SPAS, din care să reiasă faptul că acesta este de accord cu încadrarea copilului în grad de handicap.

-În situaţia în care unul dintre părinţi are domiciliul în alt judeţ sau în Municipiul Bucureşti, va depune la dosar o adeverinţă din care să reiasă faptul că nu a depus dosar pentru obţinera certificatului de handicap pentru copil la DGASPC-ul de domiciliu.

Cererea părintelui sau a reprezentantului legal pentru reâncadrarea în grad de handicap se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului.

Documentele lipsă la dosar la data reevaluării se vor depune ulterior la SEC în termen de 5 zile dar nu mai târziu de data expirării certificatului vechi  de încadrare în grad de handicap.

-PREZENȚA COPILULUI  ESTE OBLIGATORIE

-PENTRU COPII NEDEPLASABILI, INTERNAŢI ÎN SPITAL SAU AFLAŢI ÎN CENTRE DE RECUPERARE, SE VOR PREZENTA ACTE DOVEDITOARE


Pentru prelungirea certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap actele vor fi depuse cu cel puțin 60 de zile înainte de expirare.