Actele necesare pentru intocmirea dosarului in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap – copii.


ACTELE NECESARE

IN VEDEREA ELIBERARll CERTIFICATULUI

DE INCADRARE INTR-0 CATEGORIE DE

PERSOANE CU HANDICAP

Copie B.I./C.I. pentru părinți;

 • Copie certificat de căsătorie;
 • Copie certificat de naștere și C.I. pentru copil;
 • Copie Hotărâre de divorț ( dacă este cazul) și acordul celuilalt părinte pentru depunerea dosarului de încadrare în grad de handicap (pentru custodie comună);
 • Copie Certificat de deces (dacă este cazul);
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului ( hotărâre a instanței/hotarare a comisiei pentru protecția copilului );
 • Ancheta socială (de la primărie) și anexa 6 Factorii de mediu – model anexa a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale – original, se vor completa cu adresa din CI și dacă este cazul adresa fără forme legale; declaratii pe propria răspundere date în fața asistentului social din primărie( nume în clar, semnătura, numar de înregistrare de la registratură, data și ștampila primăriei) pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la aceeași adresă cu copilul; orice modificare se semnează și ștampilează.
 • Certificat medical tip A5 de la medicul de specialitate – original;
 • Copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5(scrisoare medicală, bilete de externare);
 • Fișa medicală sintetică completată de medicul de familie sau medical currant din unitatea specializată in ingrijiri paliative- original;
 • Fișa psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică – original;
 • Fișa psihopedagogică;
 • Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare ( la reevaluare);
 • Caracterizare de la școala urmată de copil, traseu educațional, fișa de evaluare continuă, adeverința școlară, fișa psihologică;
 • Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare.
 • În cazul în care unul dintre părinți are domiciliul in alt județ/sector – negație de la DGASPC de județ/sector;
 • Alte documente in copie.

 

DOSARUL VA FI DEPUS DE PĂRINȚII COPILULUI SAU DE

REPREZENTANȚII LEGALI AI ACESTUIA. MENȚIONĂM CĂ

PREZENȚA COPILULUI ESTE OBLIGATORIE.

          021.301.82.40 – interior 105.
Pentru prelungirea certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap actele vor fi depuse cu cel puțin 60 de zile înainte de expirare.